હાવ આઈ ટોટ માય ગ્રાન્ડમધર ટુ રીડ


Average 4 Stars from 3 Reviews

લેખક

:

સુધા મૂર્તિ

પ્રકાશન

:

અન્ય પોકેટબૂક

વહેચણ કીંમત

:

175

મૂળ કીંમત

:

250

(તમારી બચત : 75 @ 30%)


માનવીનાં અંતઃમનને જોવા માટેનું સાધન પુસ્તકક છે. વિવેક અને દક્ષતા કેળવવાની ચાવી પુસ્તયક છે. ‘જ્ઞાન એ ઊર્જા છે.’ મનની ફળદ્રુપતા માટે વાચન જરૂરી છે. વાચન વ્યેક્તિને સમૃદ્ધ બનાવે છે.

પુસ્તrકનું વાચન વિચારોની ભૂખ ઉઘાડે છે. પુસ્તૃક થકી તમે ઇચ્છિિત વસ્તુછ મેળવી શકો છો. જ્ઞાનની ઊર્જાના પર્યાય એવા પુસ્તrકને તમે તમારી સાથે રાખી ગમે ત્યાંર જઇ શકો છો. સામાજીક વિકાસમાં ગ્રંથાલયોનો સિંહ ફાળો હોય છે. સમાજના વિકાસ માટે પુસ્ત કોનું વાચન સમાજ માટે અગત્યનું છે.

માહિતીના સ્ત્રોતત રૂપે ગ્રંથાલયો :
ગ્રંથાલયો ગુજરાતમાં પાયાનું કામ કરે છે. આપણા વૈભવપૂર્ણ વારસાને અક્ષરદેહે પુસ્તાકમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યો અને તે પુસ્તજક ગ્રંથાલયોમાં આવે છે. આ પુસ્તકો સૌ કોઇ માટે ગ્રંથાલયોમાં ઉપલબ્ધક બને છે. પુસ્ત કો ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળની માહિતી એકઠી કરી ભવિષ્ય માટે યોજના તૈયાર કરે છે. ગુજરાતનો ભવ્યલ અને ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ પુસ્તાકાલયોમાંથી મળી આવે છે. પુસ્તજકો, સંદર્ભ સામગ્રી, ભાષાના પુસ્તઇકો, સંચાલનના પુસ્તવકો વગેરે સામગ્રીથી સમૃદ્ધ એવા ગુજરાતના સુસજ્જ પુસ્તળકાલયો માહિતીની સમૃદ્ધિ ફેલાવે છે.


Arjun Bala 2015-12-10 08:38:06

Really Nice Book

Rupesh Vaishnav 2015-12-11 04:50:53

Must Read Book

Ishan Rajani 2015-12-20 20:10:53

Nice work by writer

Add a review

You Need To Login For Making A Review
Click here For Login

Books you may like

subscribe to our Catalog