તા. 20-04-2019
પ્રતિ,
સંચાલક શ્રી
શ્રી સહાજાનંદરૂઅલ ડેવેલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ ,ભુજ.

પુસ્તકોની ખરીદ યાદી

નમસ્કાર,
હું ,નીચે સૂચવેલ યાદીના પુસ્તકો ખરીદવા ઈચ્છું છું.તે માટે સંસ્થાના સુચિપત્રમાં સૂચવેલ પુસ્તકોની કિમતો પ્રમાણે ની કુલ રકમ નો DD(No : __________) “શ્રી સહાજાનંદ રૂઅલ ડેવેલપમેન્ટ ટ્રસ્ટ ,ભુજ” ના નામે આ પત્ર જોડે મોકલેલ છે.

પુસ્તકોની યાદી :

Book Price Qty Total  
Your Cart is Empty
Grand Total  0  

ઉપરોક્ત યાદી ના તમામ પુસ્તકો મોકલવા વિનંતી અને જો બીલ ની કુલ રકમ મોકલેલ DD ની રકમ કરતા વધારે હોય તો ઘટતી રકમ માટે મારો સંપર્ક કરવા વિનંતી.

યાદીના પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવા :
સંસ્થાના પુસ્તક ખરીદી માટે ની તમામ નિયમો મેં વાચ્યા –સમજ્યા છે અને તે સમજ સાથે જ ઉપરોક્ત યાદીમાં સૂચવેલ પુસ્તકોની કુલ રકમ આગોતરી મોકલું છું.


(પુસ્તક મિત્ર ની સહી )

subscribe to our Catalog